SoundStore gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Garantie

Het is altijd vervelend als een product onverwachts niet meer naar behoren functioneert.  In een dergelijk geval kan er vaak reparatie plaatsvinden die binnen de garantie valt.

Fabrieksgarantie

Bij SoundStore geldt op alle producten een fabrieksgarantie van twee jaar. Sommige van de merken die wij voeren, hanteren een garantie van meer dan twee jaar. In dat geval is die garantietermijn voor jou als consument van toepassing. Wanneer een merk juist minder dan twee jaar fabrieksgarantie geeft, dan vullen wij dit voor je aan tot twee jaar garantie.

De fabrieksgarantie geldt als het product kapot is gegaan zonder duidelijke reden. In de regel vervalt deze garantie als een product beschadigd is door vallen, stoten, water of onzorgvuldig gebruik. We verzoeken je altijd de originele verpakking te bewaren voor het geval dat het artikel opgestuurd moet worden.

Voor fabrieksgarantie geldt dat deze de wettelijke regels niet kunnen beperken.  

 

Wettelijke garantie

Er zit een wettelijke garantie op alle producten die bij SoundStore verkrijgbaar zijn. Het product behoort natuurlijk in goede staat te verkeren bij ontvangst en te functioneren naar wat jij als consument mag verwachten. Indien het dat niet doet, heb je recht op een gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van geld. Echter, elk product verschilt en daarom moet er per afzonderlijk product worden bepaald wat er precies verwacht mag worden.  En daarom de vraag: wanneer kun je stellen dat een product niet goed is?

Product niet goed
We bestempelen een product als ‘niet goed’ wanneer het product niet compleet, beschadigd of kapot. Ook is een product niet goed als het product niet doet wat het moet doen en als het product niet doet wat het volgens de verkoper zou moeten doen.

Het recht op wettelijke garantie vervalt als het product onzorgvuldig is gebruikt. Daarbij gelden onverminderd de wettelijke rechten voor wat betreft garantie en conformiteit.

 

Jouw rechten

We zoeken zo snel mogelijk een oplossing wanneer een product niet goed functioneert en de wettelijke garantietermijn is niet verlopen. Dat kan inhouden dat je aankoop gratis gerepareerd wordt, je een nieuw product krijgt of we jouw geld terugstorten. Wanneer een reparatie valt onder de garantie, zijn er geen kosten aan verbonden. Indien schade aan het product is ontstaan door onzorgvuldig gebruik of eigen schuld, heb je geen recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het geld. Dit geldt ook voor schade ontstaan bij slijtage.

 

Herstel niet mogelijk?

Wanneer herstel aan het product niet mogelijk is door reparatie, komt er een voorstel om het product om te ruilen. We kijken dan samen met jou en de fabrikant naar mogelijke oplossingen. Dat kan betekenen dat het product opnieuw bekeken en hersteld wordt of dat er in overleg een product vervangen wordt voor een nieuw artikel. Daarom adviseren we je om de originele verpakking van het product te bewaren.

Bewaar altijd je factuur, omdat dit tevens je garantiebewijs is.

 

ConsuWijzer

Meer informatie over garantievoorwaarden vind je op de website van ConsuWijzer. Je leest hier alles over je rechten en plichten als consument.