SoundStore gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Klachtenverwerking

Vanzelfsprekend wil SoundStore enkel tevreden klanten hebben. Toch valt nooit volledig uit te sluiten dat er iets mis kan gaan. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat onze leveranciers een product niet meer op voorraad blijken te hebben. We vinden het erg vervelend als er iets mis gaat met jouw bestelling, de levering of iets anders. We willen het dan graag voor je oplossen. Wanneer je niet tevreden bent over onze service of een product, kun je ons bellen en je klacht melden door een e-mail sturen naar info@soundstore.nl. Je ontvangt een bevestiging als we je klacht hebben ontvangen.

Onze klantcontact-medewerkers bekijken de klacht en streven ernaar naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. We beantwoorden je klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Ingeval het meer tijd in beslag nemen, dan stellen we je hiervan op de hoogte.

Mocht het niet naar jouw wens verlopen, dan heb je ook de mogelijkheid het geschil neer te leggen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar www.SoundStore.nl bij aangesloten is. Mocht de bemiddelingspoging om een reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je eventueel ook je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie (SGC). In de algemene voorwaarden die wij hanteren van de keurmerk-code-stichting, worden in artikel 17 geschillen beschreven. Deze vermeldt: "Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)." Voor meer info verwijzen we je graag naar de algemene voorwaarden. 
Verder kun je ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR) in het geval van een klacht of geschil. Daarvoor verwijzen we je naar de ODR website