SoundStore gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Retourneren

Het kan voorkomen dat je niet geheel tevreden bent met je aankoop. Daarom maakt SoundStore omruilen of terugbrengen in bepaalde gevallen mogelijk. We verzoeken je het product indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking om te ruilen. We verlangen een onbeschadigd en zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product. 

Wanneer je een product wilt omruilen, gelden er enkele voorwaarden. Op deze pagina geven we daarover meer uitleg. Uiteraard vallen producten die niet goed functioneren onder de wettelijke garantieregeling.

Vanaf de dag dat je jouw bestelling hebt ontvangen, heb je veertien dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na herroeping heb je nog 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. Vanzelfsprekend moet je tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product wel uitpakken en proberen, maar slechts in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat jij als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer je het product toch wilt terugsturen, maak je gebruik van je herroepingsrecht. Je stuurt dan het product - dat tevens ongebruikt is - met alle geleverde toebehoren terug, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de de door ons verstrekte instructies. Wij verzoeken je hier het modelformulier voor herroeping te downloaden, uit te printen en ingevuld op te sturen. De contactgegevens staan op dit formulier. Het terugzenden kan zonder opgaaf van reden, maar we stellen een reden wel op prijs, ook om je nog beter verder te kunnen helpen. Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

SoundStore is verplicht om de terugbetaling zo snel mogelijk en binnen 14 dagen, nadat u ons op de hoogte heeft gesteld om de overeenkomst te ontbinden, te voltooien, waarbij we ons het recht voorbehouden om te wachten met betalen totdat het product bij ons binnen is of dat je hebt aangetoond het product te hebben verzonden. Je krijgt het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzend- en betaalkosten terug, maar je moet zelf betalen voor de retourzending.

Je kunt het pakket retourneren via alle vervoerders. Zo kun je het pakket bijvoorbeeld afgeven bij een postkantoor of PostNL-punt, waarna het naar ons toegestuurd wordt.

Toelichting herroepingsrecht

Tijdens de veertien dagen bedenktijd heb jij als consument het recht om jouw gekozen product te beoordelen en uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Echter, zo lang je nog niet hebt besloten het het product te houden, mag je het product proberen, maar niet gebruiken. 

Wat mag niet?

Je hebt dus het recht om een speaker of soundbar aan te zetten en te beoordelen of bijvoorbeeld het geluid goed is. Een product aan de muur monteren bijvoorbeeld valt echter onder onnodig gebruik en is derhalve ook niet toegestaan.

Restitutiebedrag

SoundStore controleert bij binnenkomst de retour gezonden producten direct op schade, defect en/of verpakking. Naar aanleiding van de staat van het teruggestuurde product, wordt bepaald welk bedrag aan de koper wordt terugbetaald. Indien de zending onbeschadigd en compleet is, stort SoundStore het bedrag dat op de factuur is vermeld, terug. SoundStore betaalt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, het bedrag terug. Bij een beschadigde of incomplete zending zijn wij genoodzaakt de waardevermindering in rekening te brengen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. We willen je adviseren bij het retourneren altijd de originele factuur bij te voegen.

Indien het retourpakket onverhoopt niet bij ons arriveert, dan is de koper als afzender van het pakket daarvoor aansprakelijk. Zorg er daarom voor dat het pakket met een Handtekening voor Ontvangst retour komt. Dit voorkomt discussies tussen ons, PostNL en jou.

Retouradres

SoundStore
Stettinweg 22
9723 HD
Groningen